Ανακοινώσεις

Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2015 10:32

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΘΕΣΓΗΛΑΡΙΣΑ 07/08/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΘΕΣΓΗ

Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Οργανώσεώς μας κατά τη συνεδρίασή του την 23η/07/2015 αποφάσισε τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών του Συνεταιρισμού Αγροτών Θεσσαλίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 27η/08/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 πμ. στα γραφεία του Συνεταιρισμού και σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος.Η Ημερήσια Διάταξη περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΘΕΜΑ 1ον: Λογοδοσία πεπραγμένων Δ.Σ. χρήσης 2013-2014.
ΘΕΜΑ 2ον: Ανακοίνωση έκθεσης ορκωτών ελεγκτών χρήσης 2013-2014.
ΘΕΜΑ 3ον: Έγκριση Ισολογισμού – Αποτελεσμάτων χρήσεων 2013-2014 και απαλλαγή ευθυνών Δ.Σ. και ορκωτών ελεγκτών.
ΘΕΜΑ 4ον: Ορισμός ορκωτών ελεγκτών χρήσης 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.
Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει εγκύρως, εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης, είναι παρόντα μέλη του συνεταιρισμού με δικαίωμα ψήφου, τα οποία εκπροσωπούν πλέον του μισού (1/2) του όλου αριθμού των ψήφων. Εάν διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας κατά την έναρξη της συνεδρίασης, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται, χωρίς νέα πρόσκληση, στον ίδιο τόπο, την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και με τα ίδια θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης.
Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, απαρτία υπάρχει οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των εκπροσωπούμενων σε αυτήν ψήφων.

Για τον Συνεταιρισμό Αγροτών Θεσσαλίας- Θεσγη

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  3ο Χ.Λ.Μ. Λάρισας - Βόλου, Τ.Κ. 41336, Λάρισα, Ελλάδα

 info@thesgi.gr

 +30 2410 579904

 +30 2410 579905

Social Media