Ανακοινώσεις

Δευτέρα, 09 Δεκεμβρίου 2013 14:25

Εδαφολογικές αναλύσεις για τους αγρότες του «ΘΕΣΓΗ»

 

Σε υπογραφή Σύμβασης Έργου προχώρησαν ο αγροτικός συνεταιρισμός ΘΕΣΓΗ και το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού (ΕΛΓΟ) ΔΗΜΗΤΡΑ με σκοπό την επιστημονική υποστήριξη του Συνεταιρισμού «ΘΕΣΓΗ» σε θέματα που αφορούν τις καλλιεργητικές πρακτικές των καλλιεργειών των μελών του Συνεταιρισμού και ιδιαίτερα την παρακολούθηση της γονιμότητας των εδαφών και της θρεπτικής κατάστασης των φυτών που καλλιεργούνται από τα μέλη του Συνεταιρισμού και την παροχή συμβουλών σε θέματα λίπανσης των εδαφών.

Όπως ανέφερε ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Χαρτογράφησης Εδαφών Δρ. Χρίστος Τσαντήλας τα αντικείμενα της μελέτης είναι η δειγματοληψία των εδαφών που καλλιεργούνται από τα μέλη του Συνεταιρισμού «ΘΕΣΓΗ», η διενέργεια των βασικών αναλύσεων των εδαφών, φυτών και νερών άρδευσης που είναι απαραίτητες για τη διαμόρφωση πρότασης λίπανσης  των εδαφών και των αναπτυσσόμενων σε αυτά καλλιεργειών και η δημιουργία βάσης δεδομένων με δεδομένα εδαφών, φυτών και νερών των περιοχών μελέτης. Πιο συγκεκριμένα Το Ινστιτούτο ανέλαβε να διαθέσει το Κινητό Εργαστήριο που διαθέτει για τις απαιτούμενες επί τόπου μετρήσεις και δειγματοληψίες όπου κριθεί απαραίτητο, να εκπαιδεύσει τα μέλη του Συνεταιρισμού σε θέματα δειγματοληψίας εδαφών φυτών, και νερών και να προτείνει με βάση τα αποτελέσματα των αναλύσεων των εδαφών, φυτών και νερών καθώς και τα υπάρχοντα δεδομένα των εδαφολογικών μελετών των περιοχών μελέτης, τις ενδεδειγμένες λιπάνσεις των καλλιεργειών. Με τη χρήση του Κινητού Εργαστηρίου του Ινστιτούτου οι αναλύσεις πραγματοποιούνται γρηγορότερα και πολύ οικονομικότερα σε σύγκριση με το εργαστήριο του Ινστιτούτου.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΘΕΣΓΗ Παναγιώτης Καλφούντζος  «Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η ακριβής καταγραφή των θρεπτικών στοιχείων που υπάρχουν στον αγρό καθώς και η αφομοιωσιμότητά τους. Ως αποτέλεσμα, μπορεί να καθορισθεί η ακριβής λίπανση των καλλιεργειών μία πληροφορία που θα βοηθήσει τα μέλη του Συνεταιρισμού να αυξήσουν τις αποδόσεις των καλλιεργειών τους και να μειώσουν το κόστος παραγωγής τους».

Ο κ. Καλφούντζος επίσης υπογράμμισε στη συνέχεια τα οφέλη που προκύπτουν από τη συγκεκριμένη προσπάθεια του Συνεταιρισμού τονίζοντας ότι«τα οφέλη από αυτή την συνεργασία θα είναι πολλαπλά για τα μέλη μας καθώς μία εδαφολογική ανάλυση είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει ο αγρότης πριν προβεί  στην σπορά της νέας χρονιάς. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλουμε στην ορθολογικότερη χρήση των εισροών που δέχεται η καλλιέργεια όπως επίσης και στη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος καθώς τα περισσότερα μέλη μας είναι ενταγμένα στον πρόγραμμα μείωση της νιτρορύπανσης. Η σωστότερη χρήση των εισροών μπορεί να οδηγήσει στη μεγιστοποίηση του οικονομικού οφέλους για τον παραγωγό. Το όφελος έρχεται από την μείωση των εισροών ή/και από την επίτευξη καλύτερων αποδόσεων».

Ο Πρόεδρος του Συνεταιρισμού «ΘΕΣΓΗ» τόνισε τέλος ότι «η όλη διαδικασία εντάσσεται στην γενικότερη εφαρμογή του προγράμματος ΣΔΥΑ (Σύστημα Διαχείρισης Υψηλών Αποδόσεων) που εφαρμόζει ο συνεταιρισμός ΘΕΣΓΗ στα σιτηρά με άμεσο στόχο την μεγιστοποίηση της ποιότητας, την μείωση του κόστους παραγωγής σε συνδυασμό με την αύξηση των αποδόσεων».
Συνεταιρισμός Αγροτών Θεσσαλίας «ΘΕΣΓΗ» 

Το Κινητό Εργαστήριο και φορητά όργανα με τα οποία γίνονται οι μετρήσεις

Στοιχεία Επικοινωνίας

  3ο Χ.Λ.Μ. Λάρισας - Βόλου, Τ.Κ. 41336, Λάρισα, Ελλάδα

 info@thesgi.gr

 +30 2410 579904

 +30 2410 579905

Social Media

ΚΑΙΡΟΣ